Dagtilbuddet

Dagtilbuddet er for alle børn fra 0-6 år. Dagtilbuddet er en integreret daginstitution. Børnene i Dagtilbuddet er tilknyttet en primær pædagog, fra barnet starter i Dagtilbuddet, til barnet skal i skole - dette har vi valgt, for at skabe tryghed for det enkelte barn samt barnets forældre.

E4WGEZSA

Den røde tråd i Dagtilbuddet

Dagtilbuddet blev pr.1.8.18 en del af Blåbjerg Børneunivers. Visionen med Dagtilbuddet i Blåbjerg Børneunivers er, at skabe den røde tråd, i barnets liv - at skabe tryghed for det enkelte barn, med fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den styrkede læreplan har vi fået et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet opdateret og udfoldet med brede pædagogiske mål.

Det betyder, at alle dagtilbud har udarbejdet en ny og lokal forankret pædagogisk læreplan, der tager højde for den enkelte institutions børnegruppe og børnenes individuelle forudsætninger for deltagelse. Arbejdet hermed tager afsæt i et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, som udgør den forståelse og tilgang, hvorpå vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
Den pædagogiske læreplan fungerer som et redskab, der giver en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og sikrer, at der etableres et pædagogisk læringsmiljø over hele dagen med afsæt i leg, børneinitierede aktiviteter, i rutinesituationer, pædagogisk planlagte aktiviteter og ikke mindst i samarbejde med forældrene og hjemmet.

http://blaabjergskolen.dk/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/Paedagogisk-laereplan-2023-ny.pdf

http://blaabjergskolen.dk/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/Evaluering-af-DSPL-juni-2023.pdf

I de enkelte dagtilbud inddrages det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen på forskellige niveauer i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

For at understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan arbejder alle kommunale dagtilbud i Varde Kommune med vores eget pædagogiske redskab ’’Fra Intention Til Handling’’ som sætter fokus på planlægningen af og arbejdet med de seks læreplanstemaer, herunder etableringen af en reflekterende og evaluerende praksis.

I samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet har alle kommunale og selvejende dagtilbud i Varde Kommune deltaget i udviklingsforløbet ’’Demokrati i Børnehøjde’’. Med afsæt i de ansattes refleksioner over egen praksis, er der sat fokus på især børn i udsatte positioner og forældresamarbejde fra det pædagogiske grundlag.

Gennem læreplanen arbejder dagtilbuddene også målrettet med Varde Kommunes politiske fokusområder for Børn og Læring, hvor hovedfokus er trivsel, læring og chancelighed.

” I Varde Kommune skal alle børn og unge trives og have lige muligheder for at udvikle deres potentialer for dannelse, uddannelse og job. Udvalget for Børn og Læring har derfor som hovedfokus på området at sikre høj grad af trivsel, gode læringsforhold og stor chancelighed for alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler. Hertil har udvalget fokus på at skabe og understøtte en sammenhængskraft mellem områdets fagprofessionelle. Det vil sige, pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og tale-hørekonsulenter. En måde at styrke sammenhængskraften er at styrke det tværfaglige samarbejde f.eks. ved at iværksætte flere fælles indsatser”    

Denne video til forældre fortæller nærmere om baggrunden for og indholdet af den pædagogiske læreplan:

https://www.youtube.com/watch?v=N3EcNUkl6qc

 

Sådan klarer vi os

Sådan klarer vi os

SFO2

Blåbjerg Børneunivers

Dagtilbuddet
Skolegade 59, Lunde, 6830 Nr. Nebel
Tlf.: 21171453

Åbningstider

Man - Tor

06:15 - 16:45

Fredag

06:15 - 16:00

Vil du høre mere?

21148714 Telefon
xlfwddxw